Sarokko logo

Székhely: 1119 Bp, Etele út 55.
Közösségi alkalmak: 1119 Bp, Etele út 55. Kelenföldi Montázs Kávézó
Képviselő: Fűtő Róbert
Presbiterek: Győri Máté, Kovács Kálmán, Bartha Lajos
Kapcsolat: sarokko@megye.org
web: www.sarokko.com
Támogatás: K&H Bank 10403208-50526852-81711001

 

Az istentiszteleteket vasárnaponként 9:30-kor élőben közvetítjük: www.sarokko.com/elo

elkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap 9:30-10:30

Hitvallásunk:

1. A Bibliáról: Hisszük, hogy a Szentírás – mind az Ó-, mind az Újszövetség – Istentől ihletett. Az eredeti kéziratok minden állítása igaz és megbízható, Isten akaratának ki-nyilatkoztatása az ember üdvözülésére, valamint végső tekintély az igazság, a keresztény hit és életvitel minden kérdésében.
2. A Szentháromságról: Hiszünk az egy Istenben, a mindenség tökéletes és örökkévaló Teremtőjében, aki három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek.
3. A Bűnről és az emberről: Hiszünk abban, hogy az ember Isten képmására teremte-tett, de bűnbe esett, és azóta egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta, és csakis a Szentlélek általi újjáteremtés révén nyerhet üdvösséget és új lelki életet.
4. Jézus Krisztus Személyéről: Hisszük, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, aki a Szentlélektől fogantatott és Szűz Máriától született. Az Írások szerint bűneinkért áldozatként kereszthalált halt, majd testileg feltámadt a halálból, felment a mennybe, ahol az Atya Isten jobbján ül és uralkodik. Ő most a Főpapunk és Közbenjárónk.
5. Jézus Krisztus Váltságművéről: A bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer s mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.
6. A Megigazulásról: A megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Egyedül hit által válhatunk Isten gyermekeivé, örökösökké.
7. A Szentlélek munkájáról: Hisszük, hogy a Szentlélek mindig az Úr Jézus Krisztusra mutat, az Ő dicsőítését munkálja. A Szentlélek meggyőzi az embert bűnösségéről, és az evangélium szükségességéről. Újjáteremti a bűnös embert, benne lakozik, vezeti, erőt és irányítást ad a hívőnek az Isten szerinti életre és szolgálatra. Emiatt hisszük, hogy egyedül hit által van üdvösségünk, de a hitünk soha sincs egyedül, mivel a Szentlélek mindig gyümölcsöt terem a hívő ember életében, és Krisztushoz hasonlóvá formálja őt.
8. Az Egyházról: Hisszük, hogy az igaz egyház mindazon emberekből áll, akik a Szent-lélektől újjászületve hisznek Jézus Krisztusban, és Krisztus Testében egyesülnek, amelynek ő a feje. Hisszük, hogy Jézus arra kért minden hívőt, hogy kapcsolódjon be és kötelezze el magát egy gyülekezethez, ahol a neki adott lelki ajándékok szerint szolgál-hat és szeretetközösségben élhet a testvérekkel.
9. A Sákramentumokról: Hisszük, hogy Jézus két sákramentumot adott az Egyháznak: A keresztséget és az úrvacsorát. A keresztség egy külső jele annak, hogy valaki a Szent-lélekkel már meg van keresztelve és lelkileg Krisztusban van, azaz már újjászületett. Ugyanakkor a vízkeresztség azt is jelképezi, hogy az illető gyülekezeti taggá válik, illetve Krisztus testéhez tartozik. Mivel Isten szövetség kapcsolatba lép velünk, a kisgyermekeinket is megkereszteljük (tagjai lesznek a gyülekezetnek), abban a reményben, hogy majd egy nap Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatba lépnek és újjászületnek. Az úrvacsora a másik szimbólum, amellyel minden újjászületett hívő rendszeresen él, hogy emlékezzen és hirdesse Jézus Krisztus engesztelő áldozatát.
10. Végső dolgokról: Hiszünk az Úr Jézus Krisztus közelgő személyes eljövetelében. Hiszünk a halálból való testi feltámadásban: a hívő emberek az Úr Jézussal való örökké tartó áldásra és örömre támadnak fel, a nem hívők ítéletre és örökkévaló büntetésre.

A budapesti Sarokkő Evangéliumi Protestáns Gyülekezet 2015 október 11-én nyitotta meg kapuját a kelenföldi Montázs Kávézóban (M4 Bikás park megálló).

A budapesti Sarokkő Evangéliumi Protestáns Gyülekezet a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyházának (MEGYE) tagja.

We speak English.