Hitvallásunk

1. Hisszük, hogy a Szentírás – mind az Ó- és az Újs​zövetség – Isten ihletett Igéje. Az eredeti kéziratok minden állítása igaz és megbízható, Isten akaratának kinyilatkoztatása az ember üdvözülésére, valamint végső tekintély a keresztény hit és élet számára.

2. Hiszünk az egy Istenben, a mindenség tökéletes és örökkévaló Teremtőjében, aki három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek.

3. Hisszük, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, aki a Szentlélektől fogantatott és Szűz Máriától született. Az Írások szerint bűneinkért áldozatként kereszthalált halt, majd testileg feltámadt a halálból, felment a mennybe, ahol az Atya jobbján ül. Ő most a Főpapunk és Közbenjárónk. 

4. Hisszük, hogy a Szentlélek szolgálata az Úr Jézus Krisztus dicsőítése. A Szentlélek meggyőzi és újjáteremti a bűnös embert, benne lakozik, vezeti, erőt és irányítást ad a hívőnek az Isten szerinti életre és szolgálatra.

5. Hiszünk abban, hogy az ember Isten képmására teremtetett, de bűnbe esett, ezért elveszett, és csakis a Szentlélek általi újjáteremtés révén nyerhet üdvösséget és lelki életet.

6. Hisszük, hogy egyedül Jézus Krisztus kiontott vére és feltámadása biztosítja a megigazulást és üdvözülést mindazok számára, akik hisznek, és csak azok válhatnak Isten gyermekeivé, akik befogadják Jézus Krisztust.

7. Hisszük, hogy az egyház szentségei a bemerítés (keresztség) és az úrvacsora, amelyekben a hívőknek részesülniük kell korunkban is. Mindazonáltal ezek nem tekinthetők az üdvözülés eszközeinek.

8. Hisszük, hogy az igaz egyház mindazon emberekből áll, akik a Szentlélektől újjászületve hisznek Jézus Krisztusban, és Krisztus Testében egyesülnek, amelynek ő a feje.

9. Hiszünk abban, hogy ilyenformán csak azok választhatók a helyi gyülekezetek tagjaivá, akik az igazi egyház tagjai.

10. Hisszük, hogy Jézus Krisztus az egyház Ura és Feje, és hogy minden helyi gyülekezetnek joga van Krisztus uralma alatt magát irányítani és döntéseket hozni saját dolgait illetően.

11. Hiszünk Jézus Krisztus Urunk közelgő személyes eljövetelében, és hogy ennek az ,,áldott reménységnek” létfontosságú szerepe van a hívők személyes életében és szolgálatában.

12. Hiszünk a halálból való testi feltámadásban: a hívő emberek az Úr társaságában való örökké tartó áldásra és örömre támadnak fel, a nem hívők ítéletre és örökkévaló büntetésre.